Etický kodex


Následující prohlášení je slibem plnit tento etický kodex. Ten musí být podepsán každým chovatelem, jehož psi a chov jsou uznány a registrovány u organizace  ALFA–Europe. Etický kodex není jen slibem bez povinností. Jeho podpisem se zavazuji, že se budu řídit následujícími předpisy a pravidly. Z důvodu přehlednosti je etický kodex rozdělen do tří sekcí:


 1. povinnosti vůči ALFA-Europe
 2. povinnosti vůči kupujícímu štěněte
 3. povinnosti vůči kolegům chovatelům


Etický kodex může být podepsán pouze jednou, ale pokaždé, když chovatel podává novou žádost o registraci, bude to považováno za potvrzení slibu. Jestliže chovatel poruší etický kodex, jeho odchovy ani psy nebude možné v budoucnosti registrovat u ALFA-Europe.     POVINNOSTI VÚČI ALFA-EUROPE: 1. Slibuji, že nezdiskredituji nadaci ALFA-Europe, členy předsednictva, její chovatelský řád a registrační předpisy. Současně slibuji, že nebudu navazovat chovatelské styky s chovateli, kteří chovají australského labradoodla nebo psy, kteří se mu podobají, ale nejsou registrovaní u ALFA-Europe. V případě neshody nebo konfliktu budu postupovat podle bodu 36 a 37.
 1. Beru na vědomí, že pokud nedodržím etický kodex, nebudu moci registrovat své psy a jejich potomstvo u ALFA-Europe. Můžu počítat se zdvořilým a čestným zacházením ze strany ALFA-Europe, pokud k této situaci dojde. Ani ALFA-Europe, ani já nebudeme projednávat záležitost veřejně, ale beru na vědomí, že podle bodu 17 bude mé porušení etického kodexu nebo chovatelského řádu a registračních předpisů, to bude zveřejněno. (viz též body 15 a 16).
 1. Pokud budu informovat o svých chovných psech na svých webových stránkách, použiji pouze název: AES australský labradoodle.
 1. Vždy pravdivě poskytnu ALFA-Europe všechny informace, aby byla schopná zaregistrovat mé chovné psy a jejich potomstvo. Nebudu zatajovat informace, které mohou být v budoucnu relevantní pro budoucí zdraví AES australských labradoodlů registrovaného u ALFA-Europe.
 1. Budu chovat podle chovatelského řádu a registračních předpisů ALFA-Europe a zajistím, že hlavní roli v mém chovatelském programu AES australského labradoodla bude hrát zdraví.
 1. Jestliže jsem chovatelem jiného, oficiálně uznaného plemene psa, pak předložím platnou a věrnou kopii své členské karty oficiálního chovatelského klubu ve své zemi společně s tímto etickým kodexem.
 1. Budu mít své chovné psy, stejně tak jako jejich potomstvo, identifikované mikročipem a DNA profilem, včetně ověřeného původu. Pokud byl pes importován do Evropy, nový test DNA bude prováděn ve Van Haeringen Laboratory, kde bude stanoven nový DNA profil.
 1. Pokud by laboratoř potřebovala odebrat nový vzorek – v případě, že byl vzorek DNA nedostačující nebo pokud je původní ověření původu zpochybnitelné, slibuji, že budu spolupracovat s touto laboratoří a poskytnu nový vzorek DNA (podle instrukcí na formuláři pro odběr vzorků) abych zajistila řádný výsledek.
 2. Jméno a permanentní identifikační číslo (číslo mikročipu a DNA profil) bude uveden ve veškeré korespondenci nebo oficiálních dokumentech, jako jsou zdravotní testy, žádosti a jiné registrační formuláře, aby tak mohla být kdykoliv ověřena identita psa.
 1. Slibuji včas předložit registrační formulář zmíněný v pravidlech o chovu a registračních podmínkách, abych tím zamezila zpoždění registračního procesu.
 1. Souhlasím s tím, že při každé podané žádosti může ALFA-Europe prověřit správnost uvedených údajů a to na všech relevantních stupních vedení. K tomuto poskytnu ALFA-Europe písemný souhlas, pokud o něj požádá. To se může stát v případě, že podepsaný etický kodex není akceptován jako souhlas k šetření.
 1. Registrační logo ALFA-Europe přiložím k hlavním fotografiím každého registrovaného psa. Slibuji, že toto registrační logo s číslem bude přímým odkazem na příslušné registrační stránky ALFA-Europe.
 1. Zajistím, že všechna štěňata, která nejsou vybrána pro chov, stejně tak jako psi vyřazení z chovného program, budou sterilizována/kastrována. Chovná štěňata, která nebudou ze zdravotních důvodů uchovněna, budou také kastrována/sterilizována.
 1. Slibuji, že budu spolupracovat na zdravotním průzkumu, který probíhá u všech majitelů štěňat a slouží k monitorování zdravotního stavu celé populace.
 1. Mé webové stránky budou mít výrazný odkaz (neskrytý) na stránky ALFA – Europe.
 1. Souhlasím, že členové rady ALFA-Europe nebo její reprezentanti (oslovený veterinář v zemi chovatele) mě mohou navštívit doma k inspekci mé chovatelské stanice a mých psů (včetně administrativy, týkající se ALFA-Europe). V případě, že jsem porušil etický kodex , chovatelský řád a registrační předpisy, pak rada ALFA-Europe přistoupí k odpovídajícím opatřením, jak je uvedeno v následujících bodech.
 1. V případě, že budu obviněna z porušení etického kodexu, chovatelského řádu a registračních předpisů, což povede k pozastavení činnosti nebo vyloučení z ALFA-Europe, mohu požádat nezávislou komisi k prošetření svého případu. ALFA-Europe ani já spor nebudeme probírat veřejně, tedy na webových stránkách, fórech, v hromadných mailech apod. Akceptuji konečný verdikt nezávislé komise a tento verdikt nebudu napadat prostřednictvím právních řízení.
 1. Jestliže nezávislá komise rozhodne případ v můj neprospěch, budu akceptovat, že mé jméno, název chovatelské stanice a webové stránky chovatelské stanice a daný prohřešek budou publikovány na webových stránkách ALFA-Europe podle disciplinárních postupů. Bude zveřejněno i rozhodnutí, že vrhy a štěňata z mé chovatelské stanice nejsou dále způsobilá k registraci. Tomuto zveřejnění nemůže být zabráněno legální cestou, ani být právně napadeno.
  Poznámka: Četla jsem a rozumím disciplinárním postupům (viz. příloha chovatelský řád a registrační předpisy v interpretaci etického kodexu).
 1. Souhlasím, že v případě nesrovnalostí, týkající se interpretace etického kodexu, chovatelského řádu a registračních předpisů při překladu, bude rozhodující anglická verze etického kodexu, chovatelského řádu a registračních předpisů.


  POVINNOSTI VŮČI KUPUJÍCÍMU ŠTĚŇAT:


  Jestliže zaregistruji své australské labradoodly u ALFA-Europe, nemohu být členem v jiné organizaci pro (australské) labradoodly. Kromě chovatelského klubu European Breeders ( IEALB), který má své labradoodly registrované u ALFA-Europe. Nebudu publikovat loga těchto jiných organizací na svých webových stránkách.
 1. Informace na mých webových stránkách, které jsou v rozporu s pravidly ALFA-Europe (etický kodex nebo chovatelský řád a registrační předpisy) musí být upraveny nebo odstraněny.
 1. Budu chovat podle chovatelského řádu a registračních předpisů ALFA-Europe a ve svém chovatelském programu se zaměřím především na zdraví australského labradoodla.
 1. Slibuji, že budu chovat jen AES australského labradoodla. Slibuji, že nebudu chovat nic, co vypadá jako labradoodle. Mám povoleno chovat ostatní mezinárodně uznávaná plemena, ale pouze pokud jsem členem oficiálního chovatelského klubu tohoto plemene a chovám podle předpisů tohoto klubu.
 1. Z transparentních důvodů uveřejním na svých webových stránkách výrazný odkaz, že jsem chovatelem i jiných plemen (kterých).
 1. Nebudu požadovat vstupní poplatek při zapsání jména zájemce na čekací listinu. Ale můžu požadovat deposit 100 Euro pod podmínkou, že jsem přesvědčen o perspektivním kupci štěněte a tento kupec dostane štěně do 1 roku.
 1. Pokud organizuji den otevřených dveří, aby si zájemci prohlédli mé psy, mohu požadovat rozumný poplatek k pokrytí mých nákladů.
 1. Prohlašuji, že má štěňata budou odchována a socializována v mé nebo náhradní rodině.
 1. Poskytnu všem kupujícím štěňat všechny informace, které potřebují. Na požádání jim ukážu výsledky všech zdravotních vyšetření, včetně rentgenových snímků. Zajistím, že všichni kupující budou adekvátně informováni o všem ohledně péče o štěně a o tom, jak ho vychovávat. Slibuji, že kupujícímu budu v případě potřeby nápomocena radou.
 1. Před podpisem kupní smlouvy umožním kupujícímu otestovat si možnost alergie při kontaktu s australským labradoodlem, který je prokazatelně antialergenní. Tento kontakt proběhne v prostředí s minimální možností vyvolání alergie.
 1. V kupní smlouvě a jejích ustanoveních musí být zahrnuta klauzule pro případ, že se objeví v prvních 24 měsících věku štěněte život ohrožující prokazatelně genetické onemocnění. Podle smlouvy bude chovatel přispívat na veterinární ošetření, maximálně však do výše kupní ceny štěněte. Jednotlivé detaily budou specifikovány v kupní smlouvě.
 1. Ve smlouvě uvedu, že pokud kupující předá štěně do jiné rodiny, musí kontaktovat mě, jako chovatele (štěňata není možné prodávat přes internet nebo inzerci v tisku). Pokud toho původní majitel není schopen, pomohu najít nového majitele. Včetně toho, že zařídím finanční vyrovnání mezi původním kupujícím štěněte a novým majitelem.
 1. Zaručuji kupujícímu štěněte certifikovaný ALFA-Europe rodokmen (včetně originálních dokumentů týkajících se DNA profilu a ověření původu).Povinnosti vůči kolegům chovatelům:


  POVINNOSTI VŮČI KOLEGŮM CHOVATELŮM:


 1. Budu se ke svým kolegům chovatelům chovat čestně a s respektem a poskytnu jim veškeré informace, které ode mě potřebují při koupi chovného psa/štěněte. Abych se vyvarovala neshodám, zavazuji se sepsat smlouvu o každé dohodě mezi mnou a ostatními kolegy chovateli. Poznámka: V případě, že dojde k neshodě mezi mnou a jiným chovatelem, slibuji vyřešit problém podle bodu 36 a 37.
 1. Jestliže prodám chovné štěně nebo chovného psa, předám veškerou originální dokumentaci chovného jedince novému majiteli. V případě, že byl chovný pes nebo štěně prodáno do zahraničí, pošlu všechny dokumenty novému majiteli doporučenou nebo kurýrní poštou.
 1. Slibuji, že pokud prodám chovné štěně budoucímu chovateli, povedu ho a budu mu pomáhat všemi možnými cestami, aby se mohl stát odpovědným chovatelem.
 1. Mám povoleno použít náhradní rodiny (pečovatele), pokud to nemám od původního majitele výslovně zakázáno ve smlouvě nebo je to jednou z podmínek ve smlouvě, která byla vyhotovena pro použití krycího psa. (Viz. bod 31).
 1. Pokud je u chovného štěněte zjištěna genetická choroba nebo se ukáže, že štěně není vhodné k chovu, pak má kupující právo získat nové chovné štěně ze stejné linie (nebo jiné štěně, pokud se obě strany dohodnou), za cenu štěněte, které není určeno pro chov (za cenu mazlíčka).
 1. V případě neshod nebo konfliktu se budu snažit situaci vyřešit uspokojujícím způsobem pro obě strany. Pokud se strany nedohodnou, obrátí se na nezávislou komisi (viz. disciplinární pravidla ALFA-Europe). Její verdikt budu respektovat.
 1. Slibuji, že poskytnu nezávislé komisi veškerou dokumentaci, kterou bude k posouzení případu potřebovat.
 1. Slibuji, že zaregistruji jméno své chovatelské stanice u IEALB. Slibuju, že nebudu používat jméno a webovou adresu (název domény), která je výrazně podobná názvu některé existující chovatelské stanice nebo webové adrese chovatele, která je registrovaná u ALFA-Europe.
 1. Svým podpisem stvrzuji, že rozumím tomuto etickému kodexu včetně všech důsledků. Prohlašuji, že jsem četla a rozumím také disciplinárním pravidlům. Souhlasím, že v případě nesrovnalostí v interpretaci etického kodexu, chovatelského řádu a registračních předpisů i disciplinárních pravidel ALFA-Europe, bude anglická verze rozhodující.
 1. Pokud je mateřský jazyk chovatele jiný než anglický jazyk, podepíše současně i přeloženou verzi.